Handlingsplan för säkra skolvägar

Allt börjar med en plan


Motiven bakom varför vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn varierar, dock finns en utmärkande orsak, att trafiksituationen kring skolorna upplevs som farlig. Konsekvensen av det blir att barns rörelsefrihet begränsas, vilket är en bidragande faktor till mindre fysiskt aktiva barn och bekräftade ökade hälsoproblem. Dessutom skapas här en ond cirkel då vårdnadshavare ser det som säkrare att lämna sina barn med bil, vilket medför att fler bilar rör sig runt skolorna som påfrestar trafiksituationen. Kommunen och andra väghållare har en viktig roll att spela i att skapa bra förutsättningar i trafikmiljön för gående och cyklande barn. Här kan en handlingsplan eller riktlinjer för säkra skolvägar hjälpa kommunen ta itu med problemen i trafikmiljön.   

Hur funkar verktyget?


För att motverka inaktivitet och otrygga skolresor finns det flera åtgärder kommunen kan göra. Ni kan planera för mer framkomlighet och trygghet genom att beakta barns “hela resa” och se över ombyggnation av trafikmiljöer runt om skolorna.  I länkarna nedan hittar ni exempel på några kommuners konkreta riktlinjer och planer för ökad trafiksäkerhet runt skolmiljön.

Vad är syftet?


Ni är med och skapar tryggare trafik kring skolornas närmiljöer och minskar andelen resor som sker med bil till och från skolan. Det blir enklare att ta sig till och från skolan med cykel som ökar chanserna till att fler gör det. 

Som kommun visar ni ert engagemang för trafiksäkerhetsfrågor inom skolverksamheten samt bidrar till att förbättra barns hälsa genom att uppmuntra till cykel som ett viktigt transportmedel. På så vis är ni med och skapar bättre cykelvanor för skolbarn som främjar till att de kan utveckla långsiktiga vanor kring hållbara färdsätt som tas med i vuxen ålder.  

Dessutom bidrar ni till en bättre miljö genom att utsläppen minskar. 

Ta en kopp kaffe och fortsätt inspireras av verktygen nedan

Kommunikationsmaterial

Så kan ni kommunicera Cykelvänlig skola Vill ni sprida information om Cykelvänlig skola och uppmuntra skolor i er kommun och region att registrera sig? Som stöd för kommuner och regioner…

Läs mer...

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Kontakt