Mer än bara en cykel


Hållbara resor är något som gynnar ett helt samhälle. För barn blir det en fråga om att få röra på sig, bli självständiga och skapa vanor som bidrar positivt till deras utveckling. Men för att nå en förändring behöver vi vara fler som är med och arbetar mot samma mål. Ett sätt är att få personal, föräldrar och elever att arbeta aktivt med sina resor utifrån en så kallad skolreseplan. På så sätt får ni ett helhetstänk och engagemang i frågan. 

Därför är det viktigt att diskutera trafik i skolan för att öka förståelsen för säker cykling och forma beteenden och attityder som ger trygga cyklister. Som kommun kan ni hjälpa skolor ta ett systematiskt grepp kring frågan.

Verktyg


Skolreseplaner är en metod och arbetssätt som kan på ett systematiskt sätt öka cyklandet till och från skolan. Utgångspunkten för en skolreseplan är att ta ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter och en del av trafiken. Steg som ofta ingår i en skolresplan är: inventering och kartläggning, analys, framtagande av mål och åtgärder, utformning av skolresplanen samt uppföljning och utvärdering.

Syfte


Ni hjälper olika aktörer kopplade till skolan att samlas kring ett gemensamt ansvar att se till att barn får en trygg och säker väg till skolan. Arbetet med skolresplaner ska leda till att ett barnperspektiv tas med i högre grad i utformningen av trafikmiljön runt skolor och att barn själva ses som trafikanter. På så vis kan skolreseplaner bidra till förbättrad trafiksäkerhet och stärkt rörelsefrihet för barn, utöver de goda effekterna för hälsa och miljö som en ökad andel aktiva skolresor kan ge.

Nyfiken på mer?

Ta en kopp kaffe och fortsätt inspireras av verktygen nedan

Kommunikationsmaterial

Så kan ni kommunicera Cykelvänlig skola Vill ni sprida information om Cykelvänlig skola och uppmuntra skolor i er kommun och region att registrera sig? Som stöd för kommuner och regioner…

Läs mer...

Inspiration: Cykelbingo

Cykelbingo för ökad rörelse Inför Cykelns dag 2021 tog Linköpings kommun fram ett cykelbingo för kommunens elever. Elever som fick "cykelbingo" kunde lämna in bingobrickan till sin lärare för att…

Läs mer...

Inspiration: Aktiva skoltransporter

Ett forskningsbaserat projekt som gör cykling till skolan till ett spel Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – som att helt enkelt gå eller…

Läs mer...

Kontakt