Nationell rekommendation för barns aktiva resor till och från skolan

Cykla till skolan

Goda hälsovanor börjar i tidig ålder, men en majoritet av dagens unga rör på sig för lite. För att stärka arbetet med att främja barns fysiska aktivitet har forskare tagit fram en rekommendation för aktiva skolresor riktad till barn, vårdnadshavare samt samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare. Arbetet har letts av Luleå tekniska universitet i samverkan med experter från relevanta områden och med starkt inflytande från barn och föräldrars erfarenheter.

Cykelvänlig skola tog chansen att prata med en av forskarna som ligger bakom arbetet, Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi på Luleå tekniska universitet.

Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg, forskare på LTU som har lett arbetet med framtagandet av en nationell rekommendation för aktiva skolresor.
Anna-Karin Lindqvist (vänster) och Stina Rutberg (höger), båda biträdande professorer i fysioterapi på Luleå tekniska universitet, som har lett arbetet.

Varför behövs en nationell rekommendation?

– Barn och unga i Sverige rör på sig för lite och aktiva resor till och från skolan är ett effektivt sätt att öka den fysiska aktiviteten. För att stödja detta har forskare tagit fram en rekommendation riktad till barn, vårdnadshavare samt samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare.

Vad är nästa steg i arbetet med rekommendationen?

– För att rekommendationen ska bidra till en normförändring och ett ändrat beteende behöver den spridas till föräldrar samt samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare. I den processen behöver många hjälpas åt.

Har du några tips till skolor som vill jobba med att få fler elever att gå och cykla till skolan?

– Ta hjälp av de verktyg som finns, exempelvis Cykelvänlig skola och Aktiva skoltransporter, och ta lärdom av andra skolor som lyckats med detta.

Om rekommendationen för aktiva skolresor
Rekommendationen har tagits i en stegvis process där flera instanser har bidragit med synpunkter. Rekommendationen har sedan analyserats i en barnkonsekvensanalys utifrån frågeställningen: Vad är barnets bästa när det kommer till rekommendation om aktiva skolresor? Den samlade bedömningen från analysen är att den främjande nationella rekommendationen till barn/vårdnadshavare, skolor/förskolor och väghållare/samhällsplanerare som föreslagits bidrar till barnets bästa. Läs mer om rapporten här.

Nationell rekommendation

Till barn och vårdnadshavare 

Vi rekommenderar att barn använder aktiva resor (exempelvis gång eller cykel), året om, helt eller del av väg till och från skolan redan från förskoleklass, bland annat ur miljö och hälsoperspektiv. Detta bör ske på ett säkert sätt tillsammans med en vuxen i ett lärande syfte om trafikmiljön, men kan så småningom ske i sällskap med andra barn eller självständigt utifrån att barnet och vårdnadshavare tillsammans gör en bedömning av barnets förmåga i förhållande till den aktuella trafikmiljön.

Till samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare

Vi rekommenderar att skolor uppmuntrar elever till aktiva och säkra resor till och från skolan
Vi rekommenderar att barns behov samt deras förutsättningar för aktiva säkra skolresor beaktas i: 

  • Samhällsplanering och behov av tillgänglighet
    i gång och cykelplaner, planering av nät för gång och cykel, samt vid placering av skolor och andra viktiga målpunkter för barn och ungdomar.
  • Beslut om hastighetsgränser i och utanför tätort.
  • Beslut om utformning av infrastruktur, där barn färdas aktivt.
  • Beslut om kvalitetsnivåer och prioritering av drift och underhåll av all infrastruktur där barn färdas aktivt.
  • Beslut om att upplåta allmän platsmark och gata till attraktiv cykelparkering och rimlig bilparkering, så att de som anländer till fots eller cykel kan göra det på ett trafiksäkert sätt.

Läs mer

Rapporten: Prövning och analys av barnets bästa  när det gäller nationell rekommendation för aktiva skolresor – en barnkonsekvensanalys med rekommendationen och barnkonsekvensanalysen.

DN Debatt: ”Sluta skjutsa barnen till skolan – hälsa går före rädsla” där forskare och organisationer skriver under på behovet av rekommendationen.

Kontakt